วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ไปอ่านเจองานวิจัยชิ้นหนึ่ง แต่ยังไม่มีรายละเอียด ข้อความปรากฎดังนี้ครับ
การวิจัยเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบว่า "อบต.มีบทบาทในด้านการแก้ปัญหาและการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร " โดยคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา 4 จังหวัด รวม 29 อบต. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เดี่ยวและสัมภาษณ์กลุ่ม ( Focus group interview )
ข้อค้นพบโดยสรุป จะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าในปัจจุบันอบต.ที่ทำการศึกษาเกือบทั้งหมดยังไม่มีความสามารถในการที่จะดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องของโครงสร้างองค์กร งบประมาณ และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้อบต. สามารถดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้จริงตามต้องการและปัญหาที่ปรากฏอยู่ในตำบลทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ทางเลือกที่อาจจะเป็นได้ เช่น
    1.) อบต.ดำเนินการเองในบางส่วนหรือบางด้าน
    2.) ภาคีต่างๆ ในชุมชนร่วมมือกับการดำเนินงาน โดยรัฐต้องยอมรับแนวคิดเรื่องประชาสังคม (Civil Society)
    3.) อบต.รับผิดชอบด้านปฏิบัติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบด้านวิชาการ
น่าสนใจมากครับ  เป็นงานวิจัยของ น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ [1] พยายามคลิกอ่านรายละเอียด  แต่ตัวอักษรขะยึกขะยือ อ่านไม่ออก  ใครมีรายละเอียดขอหน่อยครับ

อ้างอิง [1]

0 ความคิดเห็น: